Reklamačný poriadok

 • Záručná doba na tovar je stanovená dobou spotreby daného produktu.
 • Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
 • Tovar vo vlastnom záujme skontrolujte ihneď pri prevzatí.
 • Pred prevzatím a zaplatením zásielky od kuriéra, sa kupujúci zaväzuje ešte na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade  poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúča predávajúci zásielku neprebrať. V prípade, že zásielka bola poškodená a kupujúci ju neprevzal, kupujúci bude informovať predávajúceho o tejto skutočnosti e-mailom.
 • Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie dôvody reklamácie. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
 • Ak Kupujúci neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok , platí, že zásielka bola doručená riadne a včas. Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári
 • Poštovné a iné poplatky nevraciame.
 • Reklamácie vybavuje predávajúci v pracovných dňoch písomne alebo prostredníctvom e-mailu na info@mojacokolada.sk, alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
 • O oprávnenosti reklamácie rozhodne predávajúci najneskôr do 3 pracovných dní od obdŕžania reklamovaného tovaru.
 • Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie dôvody reklamácie. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
 • Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, bude zo strany predávajúceho uplatnený nárok na náhradu všetkých nákladov spojených s neoprávnenou / neuznanou reklamáciou a  predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 10 EUR a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.
 • Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
 • Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Naše podmienky ochrany osobných údajov.