Všeobecné obchodní podmínky

1. OBECNÉ PODMÍNKY

1.1 Prodávajícím je společnost provozující internetový obchod "DOBRA ČOKOLÁDA":

Název společnosti: DP chocolate, s.r.o.
Adresa: Rosinska cesta 8, 010 08 Žilina
Zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl: Sro, Vložka číslo: 49829 / L
IČO: 44268041
DIČ: 2022636396
IčDPH (VAT): SK2022636396
e-mail: info@mojacokolada.sk (dále jen prodávající)

1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která jakýmkoliv způsobem kontaktuje prodávajícího s úmyslem koupě zboží, které prodávající nabízí.
1.3 Kupujícím je každá fyzická nebo právnická osoba, která jakýmkoliv způsobem kontaktuje prodávajícího s požadavkem, aby jí prodávající opatřil zboží, které nemá zařazen v nabídce, s úmyslem koupě tohoto zboží.
1.4 Používáním web-stránek internetového obchodu prodávajícího a potvrzením objednávky dává kupující souhlas s těmito Obchodními podmínkami.
1.5 Tyto Obchodní podmínky jsou platné až do vydání nových Obchodních podmínek.

2. OBJEDNÁVÁNÍ

2.1 Zboží může kupující objednávat následovně:
a) prostřednictvím nákupního košíku na web-stránkách prodávajícího,
2.2 Odesláním objednávky se kupující zavazuje převzít objednané zboží a zaplatit za zboží dohodnutou cenu.
2.3 Odeslanou objednávku potvrdí prodávající do 24 hodin emailem a zároveň oznámí kupujícímu dostupnost a termín dodání zboží. Všechny potvrzené objednávky jsou závazné!
2.4 Prodávající se zavazuje dodat správný druh a množství zboží v dohodnuté ceně podle objednávky.
2.5 Zrušení objednávky je ze strany kupujícího možné do 24 hodin od objednání zboží bez udání důvodu. Kupující může objednávku zrušit v Zákaznické sekci na web-stránce prodávajícího, telefonicky nebo e-mailem. Po ověření splnění podmínek zrušení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu storno objednávky e-mailem nebo telefonicky. V případě, že již byla částka za objednané zboží uhrazena, prodávající zašle peníze zpět na bankovní účet kupujícího, nebo jejich doručí jiným způsobem, který si spolu dohodnou.
2.6 Prodávající má právo zrušit objednávku v případě, kdy není možné zajistit objednané zboží. V takovém případě kupujícímu ihned vrátí uhrazenou částku v plné výši, nebo mu nabídne náhradní zboží, nebo jiné řešení, pokud s tím kupující souhlasí. Prodávající má právo zrušit objednávku také v případě, že se nemůže zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené nebo neuvedené kontaktní údaje, nedostupnost, ...).
2.7 Prodávající má právo stornovat objednávku v případě, že kupující neuhradí zálohovou fakturu zaslanou prodávajícím ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře.

3. CENY

3.1 Prodávající je plátcem DPH.
3.2 K základní ceně objednávky je připočítána cena za dopravu zboží podle toho, jaký způsob doručení si kupující vybere. Cena je odvozena od celkové hmotnosti objednaného zboží a aktuální sazba je viditelná přímo v objednávce (při každém způsobu dopravy). Balné je zahrnuto v ceně dopravy.

4. PLATBY

4.1 Platit za zboží může kupující platební kartou, na dobírku, nebo převodem na účet prodávajícího na základě proforma (zálohové) faktury. Na základě odeslané objednávky vystaví prodávající proforma (zálohovou) fakturu, kterou zašle spolu s potvrzením objednávky e-mailem. Tuto platbu může kupující uskutečnit následovně: a) převodním příkazem ze svého účtu, b) přímým vkladem v hotovosti na účet prodávajícího.
4.2 Platba je možná v CZK.
4.3 Daňový doklad (fakturu) posílá prodávající kupujícímu spolu se zbožím.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Dodací lhůta na zboží v nabídce prodávajícího je ve většině případů do 8 pracovních dnů od potvrzení objednávky, maximální doba dodání je 21 dní, nebo po dohodě s kupujícím lze prodloužit. O dodací lhůtě a termínu dodání bude prodávající kupujícího informovat při potvrzení objednávky. Pokud kupujícímu nevyhovuje oznámena prodloužená dodací lhůta, má možnost stornovat objednávku v souladu s bodem 2.5 těchto Obchodních podmínek. 5.3 Zboží bude vyexpedováno po splnění všech podmínek pro vyskladnění.
5.2 Prodávající si vyhrazuje právo posunout dodávku objednaného zboží v případě dodání kurýrní službou, pokud budou podmínky na transport nevyhovující z hlediska povětrnostních podmínek. Předcházíme tak poškození zboží při transportu.

6. DORUČENÍ ZBOŽÍ

6.1 Prodávající zajišťuje dopravu zboží způsobem, který si kupující vybere z nabízených možností v objednávce:

a) kurýrní službou
6.2 Místo doručení je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na určené místo.
6.3 Zboží je přiměřeně zabalen a zabezpečen. Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat neporušenost zásilky.
6.4 Spolu se zbožím dodá prodávající kupujícímu fakturu (daňový doklad), dodací list. Prodávající také dodá spolu se zbožím návod k obsluze a záruční list pokud to vyžaduje povaha zboží.
6.5 Za zboží odpovídá prodávající až po jeho převzetí kupujícím. Zboží se považuje za převzatý kupujícím od doby, kdy tento písemně potvrdí převzetí zboží.
6.6 Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání objednaného zboží kupujícímu zaviněné přepravcem. Za poškození zásilky zaviněné přepravcem odpovídá v plném rozsahu přepravce. Takové případy řeší prodávající dodáním nového zboží kupujícímu po zaplacení všech škod přepravcem.
6.7 V případě většího zájmu se může stát, že máme nedostatek zboží a tak Vámi objednané zboží Vám můžeme dodat v několika balících, přičemž poštovné platíte jako za jeden balík.

7. ODSTOUPENÍ OD VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY

7.1 Kupující je v souladu se zákonem oprávněn bez udání důvodu odstoupit od vybavené objednávky (dle zákona "od kupní smlouvy", pokud již kupující převzal zboží) do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží.
7.2 Zboží na vrácení musí být:
a) nepoškozené,
b) kompletní (včetně příslušenství, dokumentace, ...),
c) včetně přiloženého dokladu o koupi.
7.3 Pokud se kupující rozhodne vrátit zboží podle bodu 7.1 těchto Obchodních podmínek, je povinen:

a) kontaktovat prodávajícího s žádostí o odstoupení od vybavené objednávky, uvést číslo objednávky (variabilní symbol), datum koupě a číslo svého účtu pro vrácení peněz,
b) zaslat zboží zpět na adresu prodávajícího - zboží se doporučuje poslat doporučeně, pojištěný a použít vhodné balení, aby během přepravy nedošlo k popsání, polepení, ani jinému znehodnocení původních obalů a samotného zboží (prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží během přepravy),
c) uhradit náklady spojené s vrácením zboží (poštovné, pojištění, ...).
7.4 Po splnění podmínek podle bodů 7.1 až 7.3 těchto Obchodních podmínek a po obdržení vráceného zboží je prodávající povinen:
a) převzít zboží zpět,
b) vrátit kupujícímu ve lhůtě nejpozději 15 dnů ode dne odstoupení od vybavené objednávky celou cenu zaplacenou za zboží, kromě poplatku za dopravu.
7.5 V případě nesplnění některé z podmínek podle bodů 7.1 až 7.3 těchto Obchodních podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od vybavené objednávky a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

8. ZÁRUKY A REKLAMACE

8.1 Vyřizování reklamací se řídí záručními podmínkami konkrétního zboží, obchodním zákoníkem a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zvláštními předpisy.
8.2 Záruční doba na veškeré nabízené zboží v internetovém obchodě prodávajícího je 24 měsíců. V případě potravinových produktů se záruční doba stanoví Minimálním dobou trvanlivosti produktu. Na uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamaci) vždy stačí doklad o zakoupení (přiložena faktura). Předložení dokladu o zakoupení pro účely reklamace postačuje i v případě, že byl vydán záruční list, ale zákazník ho ztratil.
8.3 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích částí) způsobené používáním.
8.4 Reklamované zboží je kupující povinen doručit na reklamaci čistý, mechanicky nepoškozené, s kopií faktury, dodacího listu. Kupující je povinen spolu se zbožím zaslat i popis vady.
8.5 POSTUP REKLAMACE:
8.5.1. Co nejdříve nás informovat emailem nebo telefonicky o chybě výrobku.
8.5.2. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho

9. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

9.1 Kompletní informace o ochraně osobních údajů naleznete v sekci "Ochrana osobních údajů".

10. ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1 Kupující v postavení spotřebitele má právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu (možnost také prostřednictvím e-mailu na info@mojacokolada.sk), v případě nespokojenosti ve věci způsobu vyřízení reklamace Prodávajícím, případně pokud se kupující domnívá, že ze strany Prodávajícího došlo k porušení jeho práv. V případě neobdržení odpovědi ze strany Prodávajícího do 30 dnů od jejího odeslání, alternativně je-li odpověď na žádost Kupujícího negativní, Kupující má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen "subjekt ARS"). Ve smyslu ustanovení zákona č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů, ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby definované v ust. §3 dotyčného zákona. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným v ust. §12 zákona č. 391/2015 CFU o alternativním řešení spotřebitelských sporů, současně s dodržením uvedení stanovených obsahových náležitostí.
10.2 Kupující v postavení spotřebitele může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
10.3 Alternativní řešení sporů může využít pouze Kupující v postavení spotřebitele - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci svého předmětu podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká výhradně sporu mezi Kupujícím v postavení spotřebitele a Prodávajícím, a vztahu vycházejícího z kupní / spotřebitelské smlouvy. Alternativní řešení sporů se týká pouze smlouvy uzavřené na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20,00 EUR (slovy dvacet eur). Subjekt ARS může od kupujícího v postavení spotřebitele žádat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 135,00Kč s DPH (slovy pět eur).

11. Závěrečné informace

11.1 Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto VOP.
11.2 Veškeré změny a jejich účinnost vyhlašuje uveřejněním na www.dobracokolada.sk/cz.
11.3 Tyto všeobecné obchodní podmínky a všechny kupní smlouvy uzavřené na jejich základě se řídí právními předpisy platnými v České republice.

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.3. 2017.

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení

Zapomenuté heslo

Produkt byl vložen do košíku
Pokračovat v nákupu Objednat